Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/90
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
18.02.2021
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2021. aasta eelarve
Võtta vastu Jõhvi valla 2021. aasta vallaeelarve kogumahuga 25 497 100 (kakskümmend viis miljonit nelisada üheksakümmend seitse tuhat ükssada) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).
§ 2. Volitused vallavalitsusele
(1) Võtta 2021. aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks laenu mahus kuni 3 465 000 eurot ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.
(2) Lubada vallavalitsusel alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade ja kontogruppide lõikes.
 Jõustumine: 
§ 3. Määruse rakendamine
(1) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.
(2) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2021_a_eelarve_lisa_1.pdf (75.1KB)
2021_eelarve_lisa_2.pdf (101KB)
2021_aasta_eelarve_SELETUSKIRI.pdf (431.7KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik