Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/81
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
23.07.2020
 Pealkiri: 
Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ 
tegevuskava aastateks 2020 – 2024  heakskiitmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1 ja § 374 lõigete 1 kuni 3 alusel ning arvestades Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu 12.06.2020 otsusega nr 6, millega kinnitati Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2020-2024 aastate tegevuskava eelnõu lõppversioon
 Sisu: 
§ 1. Arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2020-2024 heakskiitmine

Kiita heaks „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019 – 2030+ tegevuskava aastateks 2020 – 2024“ vastavalt lisale 1 (tegevuskava 52 lehel).
 Jõustumine: 
§ 2. Rakendussätted

Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Lisa_maarusele_nr_81_-_maakonna_arengustrateegia_tegevuskava_2020-2024_heakskiitmine.pdf (1.7MB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik