Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
219
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
30.04.2020
 Pealkiri: 
Jõhvi Vallavolikogu ettepanekud „Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava 2020-2024“ eelnõu täiendamiseks
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõikele 1 on omavalitsusüksuste ülesanne ühiselt kavandada maakonna arengut ja suunata selle elluviimist.
Nimetatud ülesanne on antud Ida-Viru maakonnas kõigi maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste otsustega (sh Jõhvi Vallavolikogu 14. septembril 2017 otsusega nr 284) täitmiseks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule (edaspidi IVOL), millega on IVOLile omistatud koostööorgani, ehk maakondliku arendusorganisatsiooni (edaspidi MARO) staatus. 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 373 lõike 1 kohaselt peab maakonnal olema arengustrateegia, mis on aluseks maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste ja koostööpartnerite poolt ühiselt maakonna arengu suunamisel, ühiselt tehtavate ja omavalitsusüksuste ülese mõjuga investeeringute kavandamisel, investeeringuteks toetuse taotlemisel ning seadusega kohaliku omavalitsuse üksustele antud ühiste ülesannete täitmisel. Maakonna arengustrateegia eelnõu koostab seaduse § 374 lõike 3 kohaselt MARO ja eelnõu esitatakse heakskiitmiseks asjaomastele valla- ja linnavolikogudele.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, täites MARO rolli, on pöördunud maakonna omavalitsuste poole kirjaga 13.04.2020 nr 1.2-11/171, milles palub avalikustada arengustrateegia tegevuskava eelnõu ka omavalitsuste kodulehtedel ja esitada ettepanekud avalikustatud tegevuskava eelnõule. Eelnõu on avalikustatud IVOL kodulehel aadressil: https://ivol.kovtp.ee/maakonna-arengustrateegia ning Jõhvi valla kodulehel aadressil: https://www.johvi.ee/arengukavad .
Arvestades, et tegevuskava on arengustrateegia oluline osa ning aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, vallavolikogu

o t s u s t a b:
 Sisu: 
1. Teha Jõhvi Vallavolikogu poolt Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ 
tegevuskava 2020-2024 avalikustatud teksti osas järgmised ettepanekud: 
    1.1 Peatükis I „Maakonna ühistegevuste kava 2020 – 2024“ mainitud tegevus: „School-42 tüüpi õppeasutuse rajamine Jõhvi“ paigutada dokumendi struktuuris eesmärk H1 alla;
    1.2 Elukeskkond ja taristu, Eesmärk ET1, Tegevussuund „Elukeskkonna oluline parandamine sh ühistransport“ on eelnõu versioonis plaanitud jätta ära tegevus: „Ühistranspordi arengukava koostamine“. Vallavolikogu ettepanek on tegevust mitte ära jätta ning tegevus ellu viia aastatel 2020-2021;
    1.3 Elukeskkond ja taristu, Eesmärk ET1, Tegevussuund „Elukeskkonna oluline parandamine sh ühistransport“ on eelnõu versioonis pakutud lisada tegevus: „Ida-Viru maakonna KOV-ide nutirakenduse välja arendamine“. Ettepanek on tegevust mitte kavasse võtta;
    1.4 Alapeatükis „PATEE tegevused“ vajavad märkuste lahtrid uuendamist;
    1.5 Paigutada peatükis II „Omavalitsuste maakondliku tähtsusega tegevused“ asuv tegevus K2.2.21 „Jõhvi jalgpallikeskuse arendamine“ peatüki I „Maakonna ühistegevuste kava 2020 – 2024“, eesmärk K2, tegevussuund „Sporditaristu arendamine ja kaasajastamine“ alla ning märkida tegevuse perioodiks: 2020-2024, eeldatav kulu: 300 000, rahastamisallikad: MATA toetus, omaosalus, vastutavad elluviijad: Jõhvi Vallavalitsus, Eesti Jalgpalli Liit.
 Jõustumine: 
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik