Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
175
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
22.08.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 koos eelarvestrateegiaga aastateks 2019 – 2022 muutmise algatamise I lugemine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, vallavolikogu

o t s u s t a b:
 Sisu: 
1 . Algatada Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 muutmine vastavalt lisale 89 lehel.

2. Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub Jõhvi Vallavalitsuses ja Jõhvi valla veebilehel 24. august kuni 6. september 2019. a.

3. Vallavalitsusel avaldada teade Jõhvi valla arengukava 2019 – 2025 muutmise eelnõu avaliku väljapaneku kohta ajalehes Põhjarannik, Jõhvi Teataja ja valla veebilehel.
 Jõustumine: 
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
f_LISA_arengukava_ja_eelarvestr_muutmine_22_08_2019.pdf (767.6KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik