Vaatamine: Volikogu määrused Otsi
 ÕA Nr.: 
1-1.2/45
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
24.01.2019
 Pealkiri: 
Jõhvi valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.
 Sisu: 
§ 1. Jõhvi valla 2019. aasta eelarve

(1) Võtta vastu Jõhvi valla 2019. aasta vallaeelarve kogumahuga 21 234 900 (kakskümmend üks miljonit kakssada kolmkümmend neli tuhat üheksasada) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

(2) 2018. aasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid summas 1 554 621 eurot suunata 2019. aasta vallaeelarve põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse kulude katteks.

(3) 2018. aastal tegemata jäänud väljaminekud sihtfinantseerimise lepingute osas arvata 2019. aasta eelarve väljaminekute hulka.

§ 2. Volitused valitsusele

(1) Vallavalitsus võib teostada tegevusala siseselt ümbersuunamisi eelarve klassifikaatorite 1 (vara), 4 (eraldised) ning 5, 6 (tegevuskulud) vahel. 

(2) Vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada vallavanemat sõlmima vastavaid lepinguid.

(3) Võtta 2019. aasta põhivara soetuse omaosaluse katteks laenu mahus kuni 1 389 800 eurot ning volitada vallavanemat sõlmima vastavat lepingut.

(4) Lubada teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.
 Jõustumine: 
§ 3. Määruse rakendamine

(1) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

(2) Määrus jõustub üldises korras.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
2019_eelarve_vastuvotmine_lisa_1.pdf (75.1KB)
2019_eelarve_vastuvotmine_lisa_2.pdf (89.7KB)
2019_aasta_eelarve_SELETUSKIRI.pdf (433.8KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik
 Õigusaktid (1)  
ÕA Nr. Olek Vastu võetud kp. * Pealkiri
983   Vastu võetud   05.02.2019 Jõhvi valla 2019. aasta eelarve kinnitamine majandusliku sisu järgi