Vaatamine: Volikogu otsused Otsi
 ÕA Nr.: 
162
 Olek: 
  Vastu võetud  
 Vastu võetud kp.: 
24.03.2016
 Pealkiri: 
Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava 2016 – 2020 kinnitamine
 Allpealkiri: 
 Preambul: 
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lõike 2 ning arvestades siseministri 3. märtsi 2015 määruse nr 7 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng”” §ga 10 ja riigihalduse ministri 19. mai 2015 käskkirjaga nr 113 „Linnapiirkondade tegevuskavade koostamise protseduurid“ ning lähtudes Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna ekspertgrupi ettepanekust (23. veebruaril 2016 ekspertgrupi koostatud tegevuskava eelnõu), vallavolikogu

o t s u s t a b :
 Sisu: 
1. Kiita heaks Jõhvi – Kohtla-Järve linnapiirkonna tegevuskava (lisatud kolmel lehel).
 Jõustumine: 
2.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
 dokumendi fail: 
 Lisa(d): 
Otsuse_162_lisa_linnapiirkonna_tegevuskava.pdf (94.6KB)
Kehtetu / muudetud 
 Kehtetu / muudetud: 
 Alus: 
 
Piirangud
Avalik